Google+

Tuần 51 – Tìm quân sư

-  Ai cũng thạo 1 lĩnh vực, nhưng không thể biết hết mọi chuyện trên đời.

-Hãy tìm quân sư cho mình, và trở thành quân sư cho đồng đội trong cùng chapter. tim quan sutim quan su (1)tim quan su (2)tim quan su (3)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>